مراحل طراحی تاسیسات مکانیکی

مراحل طراحی تاسیسات مکانیکی

مراحل طراحی تاسیسات مکانیکی

 

 

 

 

 

 

تاسيسات به عنوان قلب تپنده ساختمان از اهميت و اعتبار خاصي برخوردار مي باشد بطوري كه كم توجهي به اين بخش منجر

به عدم آسايش ساكنين و در نتيجه باعث غير قابل اسـتفاده شـد ن فضـا هاي مفيـد سـاختمان مـي شـود،ا ز ايـن رو محاسـبه و

انتخاب سيستم تاسيساتي
مناسبتصميم بسيار حساسي است كه توسط مهندسين طراح اخذ مي شود.در اين انتخـاب عـلاوه

بر دانش مهندس طراح،نظر كارفرما و يا ساكنين و امكانات و شرايط ساختمان نيز دخالت دارند.عوامل زيادي بايد مورد تجزيـه

تحليل و قضاوت قرار گيرند كه اهم آنها،ايده هاي شخص يا سازمان سرمايه گذار و جنبه هاي اقتصادي طرح مي باشند.عمـده

ترين مسايلي كه بايد مد نظر طراح سيستم تهويه مطبوع قرار گيرند

شامل 11 صفحه pdf